Manhattan Kansas Kennel Club, Inc

Club Website

 • President
  Dan McCormick
  311 N Remmele
  Riley KS 66531
  (785) 410-3241
 • Vice President
  Susan Keller
  3229 Ashwood Cir
  Manhatten KS 66502
  (785) 537-2577
  sap@ksu.edu
 • Treasurer
  RICK GARVIN
  4566 HARBOR HILLS DR
  MANHATTAN KS 66503
  (785) 539-9350
  (785) 410-0047
  rlg@ksu.edu
 • Corresponding Secretary
  Vel Kramer
  401 Bluemont Dr
  Manhattan KS 66502
  (785) 537-7022
  kramerc@ksu.edu
 • Show Chairman
  Kit A Bostrom
  PO Box 414
  Overbrook KS 66524
  (785) 665-7134
  kit.bostrom@gmail.com